สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชะอวด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชะอวด

2,325

332

0

34

366

366

70

34

0

262

1. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 9 กรกฎาคม 2562 15 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 25 กรกฎาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 2 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 10 กันยายน 2562 100 59 0 0 59 59 0 14 0 45 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 16 กันยายน 2562 100 54 0 0 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 17 กันยายน 2562 100 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 18 กันยายน 2562 100 62 0 0 62 62 0 12 0 50 รายชื่อ
19. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่2 ต.เขาพระทอง 20 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 20 กันยายน 2562 100 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 23 กันยายน 2562 100 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 25 กันยายน 2562 100 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 26 กันยายน 2562 100 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 27 กันยายน 2562 100 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 3 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 7 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ