สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียรใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียรใหญ่

1,475

575

0

148

723

723

120

4

0

599

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 1 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 2 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 5 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ 6 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
19. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนาน 6 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 6 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
21. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลการะเกด 7 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
22. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท้องลำเจียก 8 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 9 กันยายน 2562 25 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
24. โรงเรียนบ้านบางปรง หมู่ที่ 9 ตำบลเสือหึง 9 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
25. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขนาน 9 กันยายน 2562 15 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 10 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท 10 กันยายน 2562 20 0 0 8 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
28. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 10 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 11 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเสือหึง 11 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
31. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 16 กันยายน 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 17 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 18 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 18 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
39. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเสือหึง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท้องลำเจียก 4 ตุลาคม 2562 30 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด 5 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท 6 ตุลาคม 2562 20 13 0 0 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ
43. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท 7 ตุลาคม 2562 50 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลการะเกด 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด 11 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
48. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเสือหึง 15 ตุลาคม 2562 30 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
49. ศาลาเอนกประสงค์ หมูู่ที่ 9 ตำบลเชียรใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ