สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

1,550

354

6

687

1,047

1,047

184

18

0

845

1. ที่ทำการกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ ม.8 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ที่ทำการกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ ม.8 5 สิงหาคม 2562 35 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
3. อบต.บ่อนอก 7 สิงหาคม 2562 35 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
4. อบต.เกาะหลัก 7 สิงหาคม 2562 25 22 1 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
5. อบต. คลองวาฬ 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้าน ม.14 ต.อ่าวน้อย 13 สิงหาคม 2562 40 0 1 38 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
7. อบต.บ่อนอก 14 สิงหาคม 2562 35 31 0 1 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
8. อบต.เกาะหลัก 14 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
9. อบต.ห้วยทราย 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 19 สิงหาคม 2562 40 1 3 7 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่ที่ 13 ตำบลห้วยทราย 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
12. ศาลา หมู่ 5 ต.อ่าวน้อย 20 สิงหาคม 2562 25 12 0 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหลัก 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14. อบต.บ่อนอก 21 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
15. อบต.เกาะหลัก 21 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
16. อบต. คลองวาฬ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18. อบต.บ่อนอก 27 สิงหาคม 2562 50 45 0 1 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
19. อบต. คลองวาฬ 29 สิงหาคม 2562 110 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
20. อบต.ห้วยทราย 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
21. ศาลา หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย 2 กันยายน 2562 25 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
22. สวนราฎร์ภักดี หมู่ 8 ต.อ่าวน้อย 3 กันยายน 2562 50 36 0 0 36 36 0 4 0 32 รายชื่อ
23. อบต.บ่อนอก 4 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
24. อบต. คลองวาฬ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลา หมู่ 9 ต.อ่าวน้อย 10 กันยายน 2562 100 0 1 93 94 94 0 5 0 89 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย 11 กันยายน 2562 40 0 0 28 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
27. อบต.ห้วยทราย 11 กันยายน 2562 80 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
28. อบต.บ่อนอก 12 กันยายน 2562 30 1 0 21 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
29. ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย 12 กันยายน 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
30. ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย 12 กันยายน 2562 50 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
31. ศาลา หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย 19 กันยายน 2562 80 0 0 71 71 71 71 0 0 0 รายชื่อ
32. อบต.ห้วยทราย 20 กันยายน 2562 55 0 0 48 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
33. ศพก.เครือข่าย ห้วยทราย 20 กันยายน 2562 50 0 0 41 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
34. อบต.ห้วยทราย 21 กันยายน 2562 40 0 0 24 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ