สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกำแพงแสน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ทีทำการกำนันตำบลหนองกระทุ่ม 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 วัดไร่แตงทอง 6 กันยายน 2562 34 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6 ทีทำการกำนันตำบลหนองกระทุ่ม 9 กันยายน 2562 30 30 0 1 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
7 ศพก.ตำบลทุ่งขวาง 10 กันยายน 2562 57 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
8 ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 ศพก.ตำบลทุ่งขวาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ 12 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยขวาง 13 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลรางพิกุล 18 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลดอนข่อย 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 วัดหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งลูกนก 20 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15 ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว หมู่ที่ 2 23 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 ที่่ำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม 24 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
18 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง 25 กันยายน 2562 57 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 30 กันยายน 2562 20 5 0 10 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ