สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกำแพงแสน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกำแพงแสน

409

255

0

2

257

257

93

2

0

162

1. ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. วัดไร่แตงทอง 6 กันยายน 2562 34 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. ทีทำการกำนันตำบลหนองกระทุ่ม 9 กันยายน 2562 30 30 0 1 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
4. ศพก.ตำบลทุ่งขวาง 10 กันยายน 2562 54 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
5. ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ 12 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยขวาง 13 กันยายน 2562 23 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
8. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลรางพิกุล 18 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
9. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลดอนข่อย 19 กันยายน 2562 20 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
10. วัดหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งลูกนก 20 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการ อบต.ทุ่งบัว หมู่ที่ 2 23 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
12. ที่่ำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง 25 กันยายน 2562 53 13 0 0 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ