สรุปยอดห้องสอบ อำเภออู่ทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออู่ทอง

800

58

2

7

67

67

18

15

0

34

1. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 10 กันยายน 2562 50 43 2 4 49 49 0 15 0 34 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 25 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 26 กันยายน 2562 50 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ