สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนเจดีย์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอนเจดีย์

610

237

0

0

237

237

75

0

22

140

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 10 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 0 7 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 11 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 4 35 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 12 กันยายน 2562 45 43 0 0 43 43 0 0 7 36 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 13 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 13 กันยายน 2562 45 44 0 0 44 44 0 0 4 40 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 19 กันยายน 2562 45 39 0 0 39 39 39 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 19 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 20 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ (ห้องประชุม) 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ