สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

2,266

518

0

63

581

581

307

2

0

272

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 10 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
25. ศาลาการเปรียญวัดภูเขาดิน ตำบลสระแก้ว 12 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
26. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 13 กันยายน 2562 68 68 0 0 68 68 0 1 0 67 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 17 กันยายน 2562 68 68 0 0 68 68 68 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 18 กันยายน 2562 86 86 0 0 86 86 86 0 0 0 รายชื่อ
30. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 19 กันยายน 2562 64 63 0 0 63 63 63 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 20 กันยายน 2562 61 61 0 0 61 61 61 0 0 0 รายชื่อ
33. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 23 กันยายน 2562 53 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
34. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 24 กันยายน 2562 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลสนามคลี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ