สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่ามะกา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่ามะกา

11,400

0

0

126

126

126

0

2

1

123

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 กรกฎาคม 2562 130 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 9 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 10 กรกฎาคม 2562 400 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 11 กรกฎาคม 2562 400 0 0 23 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 12 กรกฎาคม 2562 400 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 120 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 16 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 17 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 18 กรกฎาคม 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 19 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 22 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 400 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 24 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 400 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 330 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 400 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 400 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 5 สิงหาคม 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 350 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกาท จังหวัดกาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ