สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ่อพลอย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ่อพลอย

1,907

0

0

221

221

221

0

1

0

220

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
12. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่งรี ม.6 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
16. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 130 0 0 64 64 64 0 1 0 63 รายชื่อ
19. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 80 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
28. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาเอนกประสงค์บ้านสามยอด ม.12 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 100 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
32. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 60 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
36. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. อบต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. อบต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. อบต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ