สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไทรโยค

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไทรโยค

1,889

21

0

765

786

786

2

6

0

778

1. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 15 กรกฎาคม 2562 70 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 18 กรกฎาคม 2562 25 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 กรกฎาคม 2562 25 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562 23 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 24 กรกฎาคม 2562 28 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 25 กรกฎาคม 2562 35 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 31 กรกฎาคม 2562 25 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 สิงหาคม 2562 330 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 สิงหาคม 2562 25 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 5 สิงหาคม 2562 23 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2562 23 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 8 สิงหาคม 2562 29 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 13 สิงหาคม 2562 28 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 14 สิงหาคม 2562 27 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 สิงหาคม 2562 27 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 17 0 2 19 19 0 6 0 13 รายชื่อ
24. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 20 สิงหาคม 2562 22 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 21 สิงหาคม 2562 20 3 0 16 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
26. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอไทรโยค 21 สิงหาคม 2562 32 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 22 สิงหาคม 2562 18 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 23 สิงหาคม 2562 31 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2562 55 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 28 สิงหาคม 2562 32 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2562 32 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2562 29 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 กันยายน 2562 38 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 กันยายน 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 4 กันยายน 2562 15 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 5 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 9 กันยายน 2562 35 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 10 กันยายน 2562 28 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 11 กันยายน 2562 30 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 12 กันยายน 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 13 กันยายน 2562 34 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 16 กันยายน 2562 21 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 17 กันยายน 2562 25 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 กันยายน 2562 35 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 20 กันยายน 2562 17 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 23 กันยายน 2562 22 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 30 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 4 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 5 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 18 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 19 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ