สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธาราม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพธาราม

2,320

214

0

311

525

525

117

0

0

408

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 7 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 28 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 3 กันยายน 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
22. ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองใยบัว 4 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 4 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 5 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 10 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 11 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 19 กันยายน 2562 50 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 20 กันยายน 2562 80 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
35. โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 25 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 26 กันยายน 2562 80 0 0 19 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 2 ตุลาคม 2562 40 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ