สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดำเนินสะดวก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดำเนินสะดวก

8,110

600

0

31

631

631

71

55

0

505

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 5 สิงหาคม 2562 160 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 6 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 7 สิงหาคม 2562 40 34 0 4 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 8 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 9 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 13 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 14 สิงหาคม 2562 160 9 0 7 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 15 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 19 สิงหาคม 2562 160 4 0 2 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 21 สิงหาคม 2562 160 10 0 1 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 26 สิงหาคม 2562 170 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 28 สิงหาคม 2562 170 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 29 สิงหาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 29 สิงหาคม 2562 40 38 0 0 38 38 0 9 0 29 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 2 กันยายน 2562 30 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่ 9 หนองช่องลม 3 กันยายน 2562 130 129 0 0 129 129 0 0 0 129 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 3 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 4 กันยายน 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 5 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก 9 กันยายน 2562 50 43 0 0 43 43 0 11 0 32 รายชื่อ
29. เทศบาลดอนคลัง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 11 กันยายน 2562 30 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 10 0 30 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. เทศบาลดอนคลัง 13 กันยายน 2562 100 53 0 12 65 65 0 7 0 58 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 16 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 17 กันยายน 2562 60 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 18 กันยายน 2562 70 53 0 0 53 53 0 7 0 46 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก 19 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
43. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลดอนไผ่ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 23 กันยายน 2562 30 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
46. เทศบาลตำบลบัวงาม 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 25 กันยายน 2562 70 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ 26 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 27 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ 27 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 30 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 14 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ