สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบึงสามพัน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบึงสามพัน

910

728

0

18

746

746

158

1

0

587

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 5 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง 9 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 10 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด 11 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 12 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง 16 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 14 บ้านทรัพย์บอนใต้ 17 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมหมู่ 5 บ้านทรัพย์ไทร ตำบลสระแก้ว 18 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 19 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 20 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง 24 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง 25 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ