สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีเทพ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีเทพ

1,807

710

0

325

1,035

1,035

319

51

0

665

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 85 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 29 สิงหาคม 2562 100 98 0 0 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 30 สิงหาคม 2562 100 95 0 0 95 95 0 14 0 81 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 31 สิงหาคม 2562 95 94 0 0 94 94 0 7 0 87 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 1 กันยายน 2562 95 94 0 1 95 95 0 18 0 77 รายชื่อ
8. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 3 กันยายน 2562 145 95 0 2 97 97 0 1 0 96 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย 12 กันยายน 2562 122 0 0 121 121 121 0 6 0 115 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 21 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 22 กันยายน 2562 90 64 0 0 64 64 64 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 24 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 90 0 0 0 รายชื่อ
13. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองกระจัง 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 7 ตุลาคม 2562 130 0 0 85 85 85 85 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 8 ตุลาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 9 ตุลาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 10 ตุลาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 11 ตุลาคม 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ