สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบึงนาราง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม บึงนาราง

840

295

2

358

655

655

148

68

0

439

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 27 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 28 สิงหาคม 2562 40 9 0 31 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 5 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 30 สิงหาคม 2562 55 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
13. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 4 กันยายน 2562 100 0 0 98 98 98 0 11 0 87 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 4 กันยายน 2562 80 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 5 กันยายน 2562 40 0 1 39 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอึงนาราง 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอึงนาราง 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 20 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอึงนาราง 20 กันยายน 2562 45 45 0 1 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ