สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามง่าม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสามง่าม

500

341

0

20

361

361

51

14

0

296

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 6 สิงหาคม 2562 25 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 8 สิงหาคม 2562 40 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 13 สิงหาคม 2562 25 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 20 สิงหาคม 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 21 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 21 สิงหาคม 2562 40 21 0 0 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 22 สิงหาคม 2562 25 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 9 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 10 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 12 กันยายน 2562 45 25 0 19 44 44 0 2 0 42 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 12 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 8 0 17 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 20 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 23 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 24 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
17. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 27 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ