สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเนินมะปราง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเนินมะปราง

6,845

743

2

1,692

2,437

2,437

0

145

45

2,247

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 2 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 18 กรกฎาคม 2562 120 0 0 39 39 39 0 0 1 38 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 19 กรกฎาคม 2562 280 0 0 139 139 139 0 0 0 139 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 22 กรกฎาคม 2562 180 0 0 103 103 103 0 3 1 99 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 23 กรกฎาคม 2562 280 0 0 154 154 154 0 11 2 141 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 24 กรกฎาคม 2562 290 0 0 185 185 185 0 1 0 184 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 25 กรกฎาคม 2562 280 0 0 169 169 169 0 2 0 167 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 28 กรกฎาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 29 กรกฎาคม 2562 310 0 0 206 206 206 0 29 6 171 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 30 กรกฎาคม 2562 320 0 0 220 220 220 0 27 0 193 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 31 กรกฎาคม 2562 310 0 2 256 258 258 0 45 0 213 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 13 สิงหาคม 2562 100 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 14 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 15 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 16 สิงหาคม 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 20 สิงหาคม 2562 80 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 23 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 29 สิงหาคม 2562 80 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 10 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 2 27 70 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 11 กันยายน 2562 110 105 0 0 105 105 0 3 0 102 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 12 กันยายน 2562 135 133 0 0 133 133 0 1 0 132 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 13 กันยายน 2562 105 103 0 0 103 103 0 0 1 102 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 16 กันยายน 2562 120 104 0 13 117 117 0 1 7 109 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 17 กันยายน 2562 135 111 0 0 111 111 0 3 0 108 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 18 กันยายน 2562 200 0 0 83 83 83 0 13 0 70 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 19 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ