สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวัดโบสถ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวัดโบสถ์

1,323

1,261

0

52

1,313

1,313

0

0

0

1,313

1. องค์การบริการส่วนตำบลหินลาด 20 สิงหาคม 2562 35 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 3 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 5 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 9 กันยายน 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 10 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. โรงเรียนวัดหินลาด 10 กันยายน 2562 103 102 0 1 103 103 0 0 0 103 รายชื่อ
7. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 11 กันยายน 2562 201 201 0 0 201 201 0 0 0 201 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 12 กันยายน 2562 143 143 0 0 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
9. โรงเรียนวัดบ้านน้อย 13 กันยายน 2562 102 102 0 0 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 15 กันยายน 2562 251 250 0 1 251 251 0 0 0 251 รายชื่อ
11. โรงเรียนวัดบ้านน้อย 16 กันยายน 2562 201 201 0 0 201 201 0 0 0 201 รายชื่อ
12. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 18 กันยายน 2562 262 262 0 0 262 262 0 0 0 262 รายชื่อ