สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งเสลี่ยม

1,090

90

0

44

134

134

87

2

0

45

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 3 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 6 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 12 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 13 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 19 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 20 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 23 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 87 0 0 3 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 24 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 25 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 2 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 4 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ