สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีนคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีนคร

2,190

393

3

796

1,192

1,192

120

7

0

1,065

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 4 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 26 กรกฎาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 1 สิงหาคม 2562 65 53 0 1 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 2 สิงหาคม 2562 60 26 0 17 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 6 สิงหาคม 2562 200 6 0 144 150 150 0 2 0 148 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 13 สิงหาคม 2562 85 30 0 42 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 20 สิงหาคม 2562 120 25 0 53 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 21 สิงหาคม 2562 160 51 2 90 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 87 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 91 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 10 กันยายน 2562 100 99 0 1 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 11 กันยายน 2562 105 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 11 กันยายน 2562 105 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 25 กันยายน 2562 80 0 0 78 78 78 78 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 26 กันยายน 2562 80 0 0 42 42 42 42 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ