สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสวรรคโลก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสวรรคโลก

29,880

800

6

2,125

2,931

2,931

189

18

0

2,724

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 9 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 10 กรกฎาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 11 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 12 กรกฎาคม 2562 400 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
15. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 12 กรกฎาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 15 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 15 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 18 กรกฎาคม 2562 400 0 0 75 75 75 0 1 0 74 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 19 กรกฎาคม 2562 400 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
23. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
24. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
26. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 22 กรกฎาคม 2562 400 0 3 126 129 129 0 1 0 128 รายชื่อ
27. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 22 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 22 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 23 กรกฎาคม 2562 400 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
32. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 23 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 24 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 24 กรกฎาคม 2562 400 0 0 143 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
36. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 25 กรกฎาคม 2562 400 0 3 113 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
39. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 25 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 26 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 26 กรกฎาคม 2562 400 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
45. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 30 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
49. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 31 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 2 สิงหาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 5 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 6 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 7 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 8 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 8 สิงหาคม 2562 400 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 9 สิงหาคม 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 13 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 14 สิงหาคม 2562 400 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 15 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 16 สิงหาคม 2562 400 0 0 44 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 16 สิงหาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 19 สิงหาคม 2562 400 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 20 สิงหาคม 2562 400 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 21 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 22 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 23 สิงหาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 26 สิงหาคม 2562 400 0 0 139 139 139 0 3 0 136 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 27 สิงหาคม 2562 400 0 0 73 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
77. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 27 สิงหาคม 2562 400 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 28 สิงหาคม 2562 400 0 0 124 124 124 0 0 0 124 รายชื่อ
79. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 28 สิงหาคม 2562 400 0 0 46 46 46 0 5 0 41 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 29 สิงหาคม 2562 400 0 0 122 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
81. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 30 สิงหาคม 2562 400 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 2 กันยายน 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 3 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 3 กันยายน 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 4 กันยายน 2562 400 0 0 125 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 4 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
89. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 5 กันยายน 2562 400 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
91. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 6 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
92. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 6 กันยายน 2562 400 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
93. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 9 กันยายน 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
94. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 9 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 10 กันยายน 2562 400 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 10 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
97. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 11 กันยายน 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
99. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 12 กันยายน 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
100. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 13 กันยายน 2562 400 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
102. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 13 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
103. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 16 กันยายน 2562 400 0 0 119 119 119 0 0 0 119 รายชื่อ
104. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 16 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
105. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 17 กันยายน 2562 400 0 0 65 65 65 0 1 0 64 รายชื่อ
106. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 17 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 1 0 79 รายชื่อ
107. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 18 กันยายน 2562 200 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
108. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 20 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 23 กันยายน 2562 400 0 0 24 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
113. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 24 กันยายน 2562 500 0 0 153 153 153 153 0 0 0 รายชื่อ
114. สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 26 กันยายน 2562 400 0 0 12 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ