สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกงไกรลาศ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกงไกรลาศ

775

159

0

399

558

558

106

35

0

417

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 1 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าฉนวน 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉนวน 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
5. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลท่าฉนวน 27 กรกฎาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
6. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม 1 สิงหาคม 2562 150 0 0 128 128 128 0 0 0 128 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
8. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
9. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 26 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไกรใน 9 กันยายน 2562 45 0 0 43 43 43 0 26 0 17 รายชื่อ
14. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก 9 กันยายน 2562 60 53 0 2 55 55 0 9 0 46 รายชื่อ
15. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไกรใน 20 กันยายน 2562 110 106 0 0 106 106 106 0 0 0 รายชื่อ