สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคีรีมาศ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคีรีมาศ

6,365

383

1

502

886

886

169

15

0

702

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 2 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 7 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 9 กรกฎาคม 2562 70 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 19 กรกฎาคม 2562 55 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 46 46 46 0 4 0 42 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 64 64 64 0 3 0 61 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 33 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 26 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 29 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 30 กรกฎาคม 2562 400 0 0 48 48 48 0 2 0 46 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 31 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 8 สิงหาคม 2562 70 0 0 36 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 21 สิงหาคม 2562 130 0 0 85 85 85 0 2 0 83 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 19 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 20 กันยายน 2562 100 81 0 0 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 21 กันยายน 2562 90 84 0 0 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 22 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 23 กันยายน 2562 120 98 0 0 98 98 98 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 24 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 25 กันยายน 2562 400 0 0 11 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 26 กันยายน 2562 400 0 0 59 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 27 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 30 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ