สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังเจ้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังเจ้า

1,530

599

0

46

645

645

400

18

0

227

1. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 15 สิงหาคม 2562 100 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 12 กันยายน 2562 40 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 19 กันยายน 2562 100 96 0 0 96 96 0 11 0 85 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 4 0 96 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอวังเจ้า 20 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 24 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 25 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 26 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 27 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ