สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามเงา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสามเงา

3,840

1,309

1

308

1,618

1,618

21

100

1

1,496

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
3. ฟาร์มชุมชนตำบลวังหมัน 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 3 บ้านท่าไผ่ 5 สิงหาคม 2562 240 110 0 0 110 110 0 4 0 106 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 8 บ้านใหม่สามัคคี 6 สิงหาคม 2562 160 149 0 2 151 151 0 4 0 147 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 7 สิงหาคม 2562 120 22 1 8 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 57 57 57 0 1 0 56 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 8 สิงหาคม 2562 140 101 0 1 102 102 0 11 0 91 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 8 สิงหาคม 2562 190 0 0 80 80 80 0 4 0 76 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 7 บ้านแม่เชียงราย 9 สิงหาคม 2562 100 63 0 1 64 64 0 6 0 58 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 14 สิงหาคม 2562 150 138 0 6 144 144 0 11 0 133 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 14 สิงหาคม 2562 150 98 0 0 98 98 0 6 0 92 รายชื่อ
16. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 2 บ้านวังพระยาจันทร์ 14 สิงหาคม 2562 20 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 15 สิงหาคม 2562 150 125 0 5 130 130 0 10 0 120 รายชื่อ
18. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 16 สิงหาคม 2562 150 137 0 1 138 138 0 4 1 133 รายชื่อ
20. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 17 สิงหาคม 2562 100 0 0 42 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 24 สิงหาคม 2562 100 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
27. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 27 สิงหาคม 2562 140 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 28 สิงหาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 1 กันยายน 2562 50 24 0 3 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
33. ศพก สามเงา 1 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 8 กันยายน 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 8 กันยายน 2562 50 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
36. ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 10 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 0 5 0 59 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 11 กันยายน 2562 50 20 0 1 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
38. ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 11 กันยายน 2562 70 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
39. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 12 กันยายน 2562 100 66 0 0 66 66 0 11 0 55 รายชื่อ
40. ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 13 กันยายน 2562 100 55 0 7 62 62 0 2 0 60 รายชื่อ
41. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 17 กันยายน 2562 100 35 0 0 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
42. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 18 กันยายน 2562 100 27 0 0 27 27 15 0 0 12 รายชื่อ