สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านตาก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านตาก

3,514

510

8

522

1,040

1,040

0

65

1

974

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 24 กรกฎาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 31 กรกฎาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 31 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 1 สิงหาคม 2562 20 0 1 19 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. วัดเด่นไม้ซุง 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. วัดเด่นไม้ซุง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 7 สิงหาคม 2562 20 0 1 19 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. วัดเด่นไม้ซุง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. วัดเด่นไม้ซุง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 8 สิงหาคม 2562 21 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 9 สิงหาคม 2562 20 0 1 19 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. วัดเด่นไม้ซุง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 6 0 33 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 15 สิงหาคม 2562 21 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 15 สิงหาคม 2562 40 0 1 34 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 16 สิงหาคม 2562 22 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 21 สิงหาคม 2562 150 0 1 136 137 137 0 9 0 128 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
42. วัดเด่นไม้ซุง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. ศาลาหมู่บ้านชัยมงคล หมู่ 9 ตำบลสมอโคน 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 13 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66. ศาลา SML หมู่ 9 บ้านวังไม้ส้าน ตำบลตากออก 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
67. ศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกาะตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา 17 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
68. ศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกาะตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา 18 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 18 กันยายน 2562 80 24 0 5 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
70. ศูนย์ดำรงธรรมตำบลท้องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
71. ศาลาหมู่บ้านหินโค้ว หมู่ 2 ตำบลตากตก 18 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
72. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 18 กันยายน 2562 200 96 0 5 101 101 0 3 0 98 รายชื่อ
73. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 19 กันยายน 2562 104 3 0 3 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
74. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 19 กันยายน 2562 100 83 1 5 89 89 0 4 1 84 รายชื่อ
75. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน 19 กันยายน 2562 210 45 0 27 72 72 0 17 0 55 รายชื่อ
76. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 20 กันยายน 2562 250 5 0 12 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
77. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 20 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. ศูนย์ดำรงธรรมตำบลทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งกระเชาะ 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ