สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโกสัมพีนคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโกสัมพีนคร

3,062

464

2

584

1,050

1,050

203

86

2

759

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7. ศบกต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
9. ศบกต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
12. วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 26 กรกฎาคม 2562 40 0 2 27 29 29 0 18 1 10 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
17. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 57 57 57 0 1 0 56 รายชื่อ
20. วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
21. วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 50 13 0 3 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
22. ศบกต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 58 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
23. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 17 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 42 42 42 0 4 0 38 รายชื่อ
26. วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 23 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
27. วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 24 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
28. วัดคลองเมืองใน หมู่ที่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
29. วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 50 29 0 18 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
30. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 40 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
32. ศบกต.โกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 200 112 0 16 128 128 0 8 1 119 รายชื่อ
33. ศบกต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 120 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 7 กันยายน 2562 12 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 30 2 0 8 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
36. ศบกต.โกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37. วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
39. วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 13 กันยายน 2562 100 34 0 5 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
40. วัดคลองเมืองใน หมู่ที่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 13 กันยายน 2562 120 0 0 10 10 10 0 4 0 6 รายชื่อ
41. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 18 กันยายน 2562 100 22 0 0 22 22 0 22 0 0 รายชื่อ
43. วัดคลองเมืองใน หมู่ที่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศบกต.โกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 150 137 0 5 142 142 142 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 24 กันยายน 2562 100 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 200 0 0 49 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ