สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปางศิลาทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปางศิลาทอง

4,580

884

1

619

1,504

1,504

522

95

4

883

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 13 3 24 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 สิงหาคม 2562 40 3 0 26 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 19 สิงหาคม 2562 160 0 0 114 114 114 0 9 0 105 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 26 สิงหาคม 2562 160 0 0 90 90 90 0 7 0 83 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 28 สิงหาคม 2562 100 11 0 63 74 74 0 23 0 51 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 30 สิงหาคม 2562 160 74 0 0 74 74 0 5 1 68 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 9 กันยายน 2562 50 0 1 100 101 101 0 19 0 82 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 13 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 23 กันยายน 2562 50 0 0 7 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 9 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 10 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 17 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 15 ตุลาคม 2562 50 46 0 4 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 48 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 23 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 28 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 1 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ