สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลานสัก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลานสัก

2,640

748

14

14

776

776

292

34

0

450

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 19 กรกฎาคม 2562 30 0 10 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 2 สิงหาคม 2562 250 59 1 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 5 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 6 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 7 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 8 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 12 สิงหาคม 2562 220 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 9 กันยายน 2562 120 100 0 1 101 101 0 13 0 88 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 10 กันยายน 2562 120 100 0 6 106 106 0 2 0 104 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 11 กันยายน 2562 120 100 0 0 100 100 0 18 0 82 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 12 กันยายน 2562 120 100 1 4 105 105 0 0 0 105 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 26 กันยายน 2562 270 136 1 2 139 139 139 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 27 กันยายน 2562 270 153 0 0 153 153 153 0 0 0 รายชื่อ