สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านไร่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านไร่

13,623

4,063

2

346

4,411

4,411

2,863

202

0

1,346

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. อบต.หนองจอก 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. วัดห้วยแห้ง 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. วัดห้วยแห้ง 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 29 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. อบต.บ้านบึง 2 สิงหาคม 2562 200 195 0 0 195 195 0 20 0 175 รายชื่อ
26. อบต.บ้านบึง 6 สิงหาคม 2562 200 87 0 0 87 87 0 34 0 53 รายชื่อ
27. อบต.บ้านไร่ 7 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. อบต.บ้านไร่ 9 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. อบต.บ้านไร่ 13 สิงหาคม 2562 240 161 1 3 165 165 0 11 0 154 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 14 สิงหาคม 2562 300 16 0 0 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
31. อบต.บ้านไร่ 14 สิงหาคม 2562 240 239 0 1 240 240 0 45 0 195 รายชื่อ
32. อบต.บ้านไร่ 15 สิงหาคม 2562 100 84 0 0 84 84 0 2 0 82 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 สิงหาคม 2562 200 0 0 15 15 15 0 15 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. อบต.หนองจอก 16 สิงหาคม 2562 200 200 0 0 200 200 0 0 0 200 รายชื่อ
36. อบต.หนองจอก 20 สิงหาคม 2562 250 209 0 0 209 209 0 0 0 209 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 20 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. อบต.หนองจอก 21 สิงหาคม 2562 200 4 0 0 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
39. อบต.หนองจอก 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. อบต.หนองบ่มกล้วย 27 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. อบต.หนองบ่มกล้วย 28 สิงหาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 30 สิงหาคม 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 3 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
44. วัดอุดมสุข 4 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. วัดห้วยแห้ง 5 กันยายน 2562 200 0 0 13 13 13 0 13 0 0 รายชื่อ
47. วัดห้วยแห้ง 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. อบต.เจ้าวัด 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. วัดเจ้าวัด 12 กันยายน 2562 320 111 0 0 111 111 0 24 0 87 รายชื่อ
50. อบต.เจ้าวัด 13 กันยายน 2562 200 200 0 3 203 203 0 35 0 168 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52. หมู่ 5 ตำบลวังหิน 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. หมู่ 5 ตำบลวังหิน 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. อบต.หนองบ่มกล้วย 19 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. อบต.คอกควาย 27 กันยายน 2562 253 205 0 13 218 218 218 0 0 0 รายชื่อ
61. อบต.คอกควาย 1 ตุลาคม 2562 250 200 0 16 216 216 216 0 0 0 รายชื่อ
62. อบต.คอกควาย 2 ตุลาคม 2562 250 115 0 11 126 126 126 0 0 0 รายชื่อ
63. หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 3 ตุลาคม 2562 200 165 0 1 166 166 166 0 0 0 รายชื่อ
64. หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 4 ตุลาคม 2562 200 139 0 0 139 139 139 0 0 0 รายชื่อ
65. อบต.คอกควาย 4 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. หมู่ 11 ตำบลเมืองการุ้ง 7 ตุลาคม 2562 200 82 0 1 83 83 83 0 0 0 รายชื่อ
67. หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 8 ตุลาคม 2562 200 189 0 11 200 200 200 0 0 0 รายชื่อ
68. หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน 9 ตุลาคม 2562 240 160 0 44 204 204 204 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 9 ตุลาคม 2562 230 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
70. ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง 11 ตุลาคม 2562 250 177 0 26 203 203 203 0 0 0 รายชื่อ
71. ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง 15 ตุลาคม 2562 280 210 0 2 212 212 212 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 ตุลาคม 2562 220 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
73. ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง 16 ตุลาคม 2562 250 195 0 0 195 195 195 0 0 0 รายชื่อ
74. อบต.หนองบ่มกล้วย 17 ตุลาคม 2562 340 327 0 12 339 339 339 0 0 0 รายชื่อ
75. ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง 18 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. วัดห้วยแห้ง 22 ตุลาคม 2562 200 144 0 18 162 162 162 0 0 0 รายชื่อ
77. วัดห้วยแห้ง 23 ตุลาคม 2562 200 48 0 152 200 200 200 0 0 0 รายชื่อ
78. โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 24 ตุลาคม 2562 200 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
79. โรงเรียนหูช้าง ต.หูช้าง 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. หมู่ 5 ตำบลวังหิน 29 ตุลาคม 2562 300 182 0 0 182 182 182 0 0 0 รายชื่อ