สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่เปิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่เปิน

1,578

129

0

815

944

944

0

132

1

811

1. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 98 98 98 0 20 0 78 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 6 สิงหาคม 2562 105 0 0 96 96 96 0 11 0 85 รายชื่อ
11. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 76 76 76 0 15 0 61 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 94 94 94 0 9 0 85 รายชื่อ
13. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 9 สิงหาคม 2562 110 0 0 96 96 96 0 22 0 74 รายชื่อ
14. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 13 สิงหาคม 2562 105 0 0 102 102 102 0 10 0 92 รายชื่อ
15. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 15 สิงหาคม 2562 108 0 0 96 96 96 0 15 0 81 รายชื่อ
17. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 16 สิงหาคม 2562 110 0 0 104 104 104 0 11 0 93 รายชื่อ
18. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 11 กันยายน 2562 130 129 0 1 130 130 0 15 1 114 รายชื่อ
24. ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 12 กันยายน 2562 30 0 0 24 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ