สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไพศาลี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไพศาลี

9,200

1,204

1

750

1,955

1,955

1,214

4

0

737

1. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 2 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 26 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 22 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 3 กันยายน 2562 200 0 0 187 187 187 0 0 0 187 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 5 กันยายน 2562 200 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 10 กันยายน 2562 200 0 0 104 104 104 0 3 0 101 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 11 กันยายน 2562 100 81 0 0 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 12 กันยายน 2562 100 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 13 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 16 กันยายน 2562 100 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 18 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
33. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 18 กันยายน 2562 200 0 0 100 100 100 17 0 0 83 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 19 กันยายน 2562 100 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 21 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 กันยายน 2562 200 200 0 0 200 200 200 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 24 กันยายน 2562 200 66 0 0 66 66 66 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 25 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 99 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 26 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 27 กันยายน 2562 100 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 28 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 200 200 200 200 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 146 146 146 146 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 22 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 29 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 31 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ