สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ลาน้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่ลาน้อย

1,690

440

0

62

502

502

60

28

5

409

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 1 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 4 2 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 5 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 6 สิงหาคม 2562 30 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 1 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 27 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 28 สิงหาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 29 สิงหาคม 2562 40 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 4 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 0 1 1 28 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 5 กันยายน 2562 80 27 0 0 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 6 กันยายน 2562 80 21 0 31 52 52 0 1 1 50 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 10 กันยายน 2562 80 22 0 9 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 11 กันยายน 2562 80 33 0 1 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 12 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 13 กันยายน 2562 80 13 0 0 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
24. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 17 กันยายน 2562 80 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
25. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 18 กันยายน 2562 80 16 0 0 16 16 0 4 0 12 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 19 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
27. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 20 กันยายน 2562 80 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 24 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 25 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมแม่ลาน้อย 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ