สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปาย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปาย

229

272

0

2

274

274

121

41

1

111

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 14 สิงหาคม 2562 15 15 0 0 15 15 0 3 1 11 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 21 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้านทุ่งโป่ง 29 สิงหาคม 2562 25 24 0 0 24 24 0 9 0 15 รายชื่อ
4. ศาลาวัดแม่ฮี้ 4 กันยายน 2562 22 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 11 กันยายน 2562 35 30 0 1 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 17 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 3 0 21 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาจลองใหม่ 25 กันยายน 2562 52 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาวัดแม่นาเติงใน 2 ตุลาคม 2562 30 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ