สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่สรวย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม แม่สรวย

1,691

898

3

3

904

904

527

33

0

344

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 1 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 6 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 13 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 22 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 27 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 29 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 กันยายน 2562 49 47 0 0 47 47 0 2 0 45 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 4 กันยายน 2562 52 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 12 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 กันยายน 2562 70 69 0 0 69 69 0 6 0 63 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 18 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 19 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 23 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 กันยายน 2562 70 69 0 0 69 69 69 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 25 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 1 ตุลาคม 2562 50 50 0 1 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 8 ตุลาคม 2562 50 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 9 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 15 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 16 ตุลาคม 2562 50 23 0 0 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 22 ตุลาคม 2562 50 21 0 0 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 29 ตุลาคม 2562 50 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 5 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 19 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 21 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 28 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 4 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 12 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 19 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ