สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่สาย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่สาย

715

10

0

52

62

62

0

1

0

61

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 6 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 6 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 กันยายน 2562 80 9 0 20 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 กันยายน 2562 150 1 0 29 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 12 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 23 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 6 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 20 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 ธันวาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 25 ธันวาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ