สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปง

2,940

777

0

3

780

780

650

5

0

125

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 8 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลงิม 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมบ้านนาอ้อม ต.ขุนควร 5 กันยายน 2562 100 22 0 3 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 5 กันยายน 2562 60 104 0 0 104 104 0 2 0 102 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 17 กันยายน 2562 200 198 0 0 198 198 198 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมหมู่ 8 ต.ขุนควร 18 กันยายน 2562 140 78 0 0 78 78 78 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 18 กันยายน 2562 200 200 0 0 200 200 200 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 19 กันยายน 2562 200 23 0 0 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมหมู่ที่ 12 ตำบลปง 19 กันยายน 2562 210 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 24 กันยายน 2562 200 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.นาปรัง 25 กันยายน 2562 200 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
19. หอประชุมหมู่ 3 ตำบลควร 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลออย 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ