สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงม่วน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียงม่วน

795

609

0

0

609

609

354

0

0

255

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 4 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 6 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 16 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 18 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 20 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 23 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 24 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 26 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 27 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 30 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 4 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 7 ตุลาคม 2562 40 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ