สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงคำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียงคำ

1,759

1,515

0

4

1,519

1,519

453

91

0

975

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 13 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 14 สิงหาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 10 0 41 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 19 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 21 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 26 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 28 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 4 0 44 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 29 สิงหาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 6 0 39 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 30 สิงหาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 4 0 41 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 5 กันยายน 2562 50 38 0 0 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 6 กันยายน 2562 51 51 0 0 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 13 กันยายน 2562 54 54 0 0 54 54 0 8 0 46 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 19 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 14 0 0 35 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 26 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 27 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 30 กันยายน 2562 52 48 0 0 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2 ตุลาคม 2562 50 48 0 0 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 3 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 7 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ