สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาหมื่น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม นาหมื่น

1,752

543

1

6

550

550

156

38

0

356

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 20 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 22 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 27 สิงหาคม 2562 45 44 0 0 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 29 สิงหาคม 2562 50 44 1 1 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 3 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 5 กันยายน 2562 57 56 0 0 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 10 กันยายน 2562 59 58 0 0 58 58 0 3 0 55 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 12 กันยายน 2562 46 42 0 0 42 42 0 5 0 37 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 17 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 0 6 0 33 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 19 กันยายน 2562 45 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 20 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 23 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 24 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 58 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 1 ตุลาคม 2562 40 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 10 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 5 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 7 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 12 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 19 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 21 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 26 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 28 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ