สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงกลาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียงกลาง

1,865

150

0

36

186

186

24

6

0

156

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 9 กันยายน 2562 50 84 0 0 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 10 กันยายน 2562 55 54 0 0 54 54 0 3 0 51 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 12 กันยายน 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 13 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 2 0 10 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 17 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สนง.เกษตรอำเภอเชียงกลาง(คุณสุเมธ) 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 24 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ