สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงสา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเวียงสา

4,407

739

1,222

501

2,462

2,462

253

249

2

1,958

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 1 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 2 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 กรกฎาคม 2562 150 0 10 40 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 8 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 15 กรกฎาคม 2562 70 0 26 3 29 29 0 1 1 27 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลขึ่ง 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 22 กรกฎาคม 2562 60 0 52 7 59 59 0 3 0 56 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 23 กรกฎาคม 2562 150 0 4 43 47 47 0 9 0 38 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 23 กรกฎาคม 2562 60 0 43 0 43 43 0 6 0 37 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 30 กรกฎาคม 2562 100 0 10 12 22 22 0 5 0 17 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม 5 สิงหาคม 2562 160 0 5 90 95 95 0 12 0 83 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 5 สิงหาคม 2562 80 1 59 4 64 64 0 7 0 57 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 6 สิงหาคม 2562 60 0 35 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม 6 สิงหาคม 2562 155 0 0 125 125 125 0 6 0 119 รายชื่อ
16. หอประชุม หมู่3 บ้านปางสา ตำบลจอมจันทร์ 7 สิงหาคม 2562 100 0 40 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 13 สิงหาคม 2562 200 1 60 8 69 69 0 6 0 63 รายชื่อ
18. ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 14 สิงหาคม 2562 50 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 14 สิงหาคม 2562 100 0 22 4 26 26 0 5 1 20 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 14 สิงหาคม 2562 100 0 88 4 92 92 0 10 0 82 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 14 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 15 สิงหาคม 2562 150 0 146 4 150 150 0 26 0 124 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 20 สิงหาคม 2562 200 0 139 7 146 146 0 20 0 126 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 20 สิงหาคม 2562 60 2 57 2 61 61 0 4 0 57 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 21 สิงหาคม 2562 200 0 136 11 147 147 0 25 0 122 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 21 สิงหาคม 2562 150 0 123 4 127 127 0 5 0 122 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 21 สิงหาคม 2562 100 0 45 4 49 49 0 4 0 45 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 9 กันยายน 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
32. ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 10 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
35. ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
36. ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 12 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 2 0 51 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง 13 กันยายน 2562 55 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 13 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 5 0 50 รายชื่อ
42. เทศบาลตำบลขึ่ง 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 17 กันยายน 2562 60 0 3 44 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
45. หอประชุมหมู่บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ 3 20 กันยายน 2562 70 0 0 70 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 23 กันยายน 2562 60 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 24 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง 24 กันยายน 2562 80 0 5 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 24 กันยายน 2562 60 0 58 1 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 26 กันยายน 2562 50 7 0 1 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 15 ตุลาคม 2562 60 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ