สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงสา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 1 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 2 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 8 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 กรกฎาคม 2562 150 0 10 40 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 15 กรกฎาคม 2562 70 0 26 3 29 29 0 1 1 27 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลขึ่ง 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 20 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 22 กรกฎาคม 2562 60 0 52 7 59 59 0 3 0 56 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 23 กรกฎาคม 2562 60 0 43 0 43 43 0 6 0 37 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 23 กรกฎาคม 2562 150 0 4 43 47 47 0 9 0 38 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 27 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 30 กรกฎาคม 2562 100 0 10 12 22 22 0 5 0 17 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 5 สิงหาคม 2562 80 1 58 4 63 63 0 6 0 57 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม 5 สิงหาคม 2562 160 0 5 90 95 95 0 12 0 83 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 6 สิงหาคม 2562 60 0 35 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม 6 สิงหาคม 2562 155 0 0 125 125 125 0 6 0 119 รายชื่อ
24 หอประชุม หมู่3 บ้านปางสา ตำบลจอมจันทร์ 7 สิงหาคม 2562 100 0 40 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 13 สิงหาคม 2562 200 1 60 8 69 69 0 6 0 63 รายชื่อ
26 ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 14 สิงหาคม 2562 100 0 22 4 26 26 0 5 1 20 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 14 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 14 สิงหาคม 2562 100 0 88 4 92 92 0 10 0 82 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 14 สิงหาคม 2562 50 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 15 สิงหาคม 2562 150 0 146 4 150 150 0 26 0 124 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 20 สิงหาคม 2562 200 0 139 7 146 146 0 20 0 126 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 20 สิงหาคม 2562 60 2 57 2 61 61 0 4 0 57 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 21 สิงหาคม 2562 100 0 44 4 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 21 สิงหาคม 2562 150 0 121 3 124 124 0 2 0 122 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 21 สิงหาคม 2562 200 0 136 11 147 147 0 25 0 122 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 2 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 9 กันยายน 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
43 ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 9 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 4 0 46 รายชื่อ
44 ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 10 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
48 ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 12 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 2 0 51 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 13 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 5 0 50 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง 13 กันยายน 2562 55 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลขึ่ง 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 17 กันยายน 2562 60 0 3 40 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
56 หอประชุมหมู่บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ 3 20 กันยายน 2562 70 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 23 กันยายน 2562 60 16 0 0 16 16 0 16 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 24 กันยายน 2562 60 44 0 0 44 44 0 44 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง 24 กันยายน 2562 80 0 36 2 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 24 กันยายน 2562 60 0 54 2 56 56 0 12 0 44 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 26 กันยายน 2562 50 7 0 1 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
62 หอประชุมหมู่บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ 3 27 กันยายน 2562 70 0 1 64 65 65 0 1 0 64 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 30 กันยายน 2562 60 0 0 30 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 26 26 26 0 10 0 16 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 24 24 24 0 10 0 14 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 36 0 1 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 เทศบาลตำบลขึ่ง 7 ตุลาคม 2562 140 0 7 67 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว 8 ตุลาคม 2562 100 0 24 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 เทศบาลตำบลขึ่ง 8 ตุลาคม 2562 140 0 3 82 85 85 0 4 0 81 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 25 25 25 0 23 1 1 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 15 ตุลาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน 21 ตุลาคม 2562 120 0 0 115 115 115 0 11 0 104 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน 22 ตุลาคม 2562 120 0 0 99 99 99 0 23 1 75 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน 24 ตุลาคม 2562 120 0 0 54 54 54 0 24 0 30 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 29 มกราคม 2563 160 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 หอประชุมบ้านอ่าย หมู่ 5 14 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 14 กุมภาพันธ์ 2563 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
81 หอประชุมบ้านอ่าย หมู่ 5 14 กุมภาพันธ์ 2563 100 0 0 33 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ