สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาน้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาน้อย

2,140

256

1

1,039

1,296

1,296

152

0

0

1,144

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 2 สิงหาคม 2562 75 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 3 สิงหาคม 2562 100 0 0 94 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 17 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 31 สิงหาคม 2562 190 0 1 141 142 142 0 0 0 142 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 2 กันยายน 2562 75 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 12 กันยายน 2562 120 115 0 0 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 14 กันยายน 2562 400 0 0 182 182 182 0 0 0 182 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 15 กันยายน 2562 400 0 0 398 398 398 0 0 0 398 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 16 กันยายน 2562 320 5 0 74 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 26 กันยายน 2562 150 136 0 0 136 136 136 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 27 กันยายน 2562 150 0 0 16 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ