สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านหลวง

2,123

301

1

587

889

889

14

9

0

866

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 2 กรกฎาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 12 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 14 สิงหาคม 2562 33 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 15 สิงหาคม 2562 41 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 19 สิงหาคม 2562 6 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 20 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 22 สิงหาคม 2562 80 0 1 61 62 62 0 3 0 59 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 23 สิงหาคม 2562 150 150 0 0 150 150 0 0 0 150 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 28 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 4 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 4 กันยายน 2562 150 150 0 0 150 150 0 0 0 150 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 5 กันยายน 2562 70 0 0 60 60 60 0 3 0 57 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 9 กันยายน 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 10 กันยายน 2562 30 0 0 22 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 11 กันยายน 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 12 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 12 กันยายน 2562 60 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 13 กันยายน 2562 85 0 0 69 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 16 กันยายน 2562 95 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 17 กันยายน 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 18 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 19 กันยายน 2562 50 0 0 25 25 25 12 0 0 13 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 19 กันยายน 2562 60 0 0 24 24 24 1 0 0 23 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ