สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่จริม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่จริม

3,442

348

306

67

721

721

49

60

1

611

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 12 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 19 กรกฎาคม 2562 50 0 5 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 24 กรกฎาคม 2562 50 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 30 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 31 กรกฎาคม 2562 50 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 7 สิงหาคม 2562 20 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมบ้านป่าสัก ต.น้ำปาย อแม่จริม จ.น่าน 8 สิงหาคม 2562 140 1 70 37 108 108 0 4 0 104 รายชื่อ
17. หอประชุมบ้านห้วยซ้อ ม.1 ต. หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 9 สิงหาคม 2562 13 0 3 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 9 สิงหาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 13 สิงหาคม 2562 50 0 3 1 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 14 สิงหาคม 2562 50 0 5 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
21. หอประชุมบ้านนาเซีย ม.2 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 15 สิงหาคม 2562 95 0 55 5 60 60 0 4 1 55 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 16 สิงหาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. หอประชุมบ้านน้ำปาย ม.1 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 19 สิงหาคม 2562 100 0 81 10 91 91 0 6 0 85 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 20 สิงหาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 21 สิงหาคม 2562 50 5 0 1 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 22 สิงหาคม 2562 50 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. โรงเรียนบ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 4 กันยายน 2562 80 77 3 0 80 80 0 13 0 67 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 5 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 5 กันยายน 2562 80 79 0 1 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
41. หอประชุมบ้านนาเซีย ม.2 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 6 กันยายน 2562 73 73 0 0 73 73 0 15 0 58 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 6 กันยายน 2562 50 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 9 กันยายน 2562 50 0 17 4 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. หอประชุมบ้านน้ำปาย ม.1 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 10 กันยายน 2562 60 57 0 1 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
46. หอประชุมบ้านป่าสัก หมู่ 2 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 10 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. หอประชุมบ้านน้ำว้า หมู่ 5 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 12 กันยายน 2562 60 50 1 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 16 กันยายน 2562 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 18 กันยายน 2562 50 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
54. หอประชุมบ้านพรหม หมู่ 1 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 19 กันยายน 2562 60 0 45 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 20 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
57. หอประชุมบ้านพรหม หมู่ 1 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 23 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 27 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 3 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ