สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังชิ้น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังชิ้น

3,940

747

2

162

911

911

169

91

1

650

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 6 สิงหาคม 2562 30 26 0 1 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 1 19 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 4 0 11 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
58. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย 16 สิงหาคม 2562 45 0 0 30 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
59. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 20 สิงหาคม 2562 100 79 0 12 91 91 0 10 0 81 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 21 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
63. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 22 สิงหาคม 2562 160 52 0 11 63 63 0 4 0 59 รายชื่อ
64. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง 25 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 29 สิงหาคม 2562 30 24 0 1 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 4 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 11 กันยายน 2562 20 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
71. หอประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น 12 กันยายน 2562 600 143 0 5 148 148 0 17 0 131 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 13 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 14 กันยายน 2562 150 100 0 2 102 102 0 3 0 99 รายชื่อ
75. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 17 กันยายน 2562 20 0 0 14 14 14 0 9 0 5 รายชื่อ
76. ศาลาวัดปางมะโอ 18 กันยายน 2562 100 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
77. สาลาประชาคมบ้านป่าม่วง 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 18 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79. ศาลาประชาคมบ้านค้างคำปัน 19 กันยายน 2562 120 73 0 3 76 76 0 9 0 67 รายชื่อ
80. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 20 กันยายน 2562 100 44 0 1 45 45 0 6 0 39 รายชื่อ
81. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 24 กันยายน 2562 50 9 0 1 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
82. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 24 กันยายน 2562 150 65 0 0 65 65 65 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 25 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
84. สาลาประชาคมบ้านป่าม่วง 25 กันยายน 2562 100 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
85. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 2 ตุลาคม 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 3 ตุลาคม 2562 200 55 0 0 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ