สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสูงเม่น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสูงเม่น

2,851

347

0

2

349

349

349

0

0

0

1. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกวาง 19 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกวาง 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเม่น 20 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกวาง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย (ธีระพงษ์) 22 สิงหาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเม่น 27 สิงหาคม 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวฝาย 29 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. วัดค่างาม 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. วัดค่างาม 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย 5 กันยายน 2562 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวฝาย 9 กันยายน 2562 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 9 กันยายน 2562 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเม่น 10 กันยายน 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลดอนมูล 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวฝาย 10 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลดอนมูล 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวฝาย 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเม่น 17 กันยายน 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. วัดวังวน ตำบลสบสาย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 19 กันยายน 2562 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 24 กันยายน 2562 70 57 0 0 57 57 57 0 0 0 รายชื่อ
34. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 24 กันยายน 2562 80 66 0 1 67 67 67 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย 24 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย 25 กันยายน 2562 200 40 0 1 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
37. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 26 กันยายน 2562 80 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
38. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย 26 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล 27 กันยายน 2562 200 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 27 กันยายน 2562 62 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
41. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสูงเม่น 30 กันยายน 2562 70 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
42. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ