สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสูงเม่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกวาง 19 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกวาง 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเม่น 20 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกวาง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย (ธีระพงษ์) 22 สิงหาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเม่น 27 สิงหาคม 2562 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวฝาย 29 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 วัดค่างาม 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 วัดค่างาม 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย 5 กันยายน 2562 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวฝาย 9 กันยายน 2562 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 9 กันยายน 2562 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเม่น 10 กันยายน 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวฝาย 10 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลดอนมูล 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลดอนมูล 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวฝาย 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเม่น 17 กันยายน 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 วัดวังวน ตำบลสบสาย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 19 กันยายน 2562 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 24 กันยายน 2562 70 57 0 0 57 57 0 10 0 47 รายชื่อ
44 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย 24 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 24 กันยายน 2562 170 63 0 3 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
47 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย 25 กันยายน 2562 200 40 0 2 42 42 0 0 1 41 รายชื่อ
49 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 26 กันยายน 2562 140 54 0 4 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
51 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย 26 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสูงเม่น 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล 27 กันยายน 2562 200 38 0 1 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
55 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 27 กันยายน 2562 62 62 0 0 62 62 0 1 0 61 รายชื่อ
56 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสูงเม่น 30 กันยายน 2562 52 51 0 1 52 52 0 8 1 43 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 ตุลาคม 2562 28 27 0 2 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
65 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 ตุลาคม 2562 180 24 0 3 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 32 32 32 0 5 0 27 รายชื่อ
68 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 8 ตุลาคม 2562 80 2 0 57 59 59 0 47 1 11 รายชื่อ
69 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 30 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
70 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น 29 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น 30 เมษายน 2563 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ