สรุปยอดห้องสอบ อำเภอร้องกวาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอร้องกวาง

7,280

1,904

1

333

2,238

2,238

350

10

0

1,878

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 3 กรกฎาคม 2562 80 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร้องกวาง 23 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 26 กรกฎาคม 2562 75 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 31 กรกฎาคม 2562 85 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 6 สิงหาคม 2562 95 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 7 สิงหาคม 2562 90 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 14 สิงหาคม 2562 60 6 0 9 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
12. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 31 สิงหาคม 2562 300 31 0 4 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
17. หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 1 กันยายน 2562 300 183 0 52 235 235 0 1 0 234 รายชื่อ
18. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 4 กันยายน 2562 125 6 0 40 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
19. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแก๊ต หมู่ 2 ตำบลห้วยโรง 4 กันยายน 2562 35 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ 5 กันยายน 2562 35 33 0 1 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
22. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 5 กันยายน 2562 80 0 0 41 41 41 0 5 0 36 รายชื่อ
23. ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคั๊วะหมู่ 8 ตำบลไผ่โทน 6 กันยายน 2562 60 35 0 23 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
24. ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางตาล 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางตาล 8 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
26. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 9 กันยายน 2562 150 78 0 0 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
27. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 9 กันยายน 2562 200 84 0 1 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
28. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 10 กันยายน 2562 150 76 0 0 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
29. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 10 กันยายน 2562 200 66 0 3 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 11 กันยายน 2562 150 91 0 3 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
32. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 11 กันยายน 2562 200 83 0 0 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
33. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร้องกวาง 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
34. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 13 กันยายน 2562 200 123 0 2 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 13 กันยายน 2562 35 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
36. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลร้องเข็ม 13 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
37. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 13 กันยายน 2562 150 107 0 0 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
38. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 16 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา 2 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 1 17 กันยายน 2562 400 398 0 4 402 402 0 0 0 402 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 2 18 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 19 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 20 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 22 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 23 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 23 กันยายน 2562 80 69 0 7 76 76 76 0 0 0 รายชื่อ
49. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 23 กันยายน 2562 80 58 0 0 58 58 58 0 0 0 รายชื่อ
50. หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 24 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 24 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 64 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง) 25 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา (อบรม) อำเภอร้องกวาง 3 พฤศจิกายน 2562 400 102 0 0 102 102 102 0 0 0 รายชื่อ
57. หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 3 ธันวาคม 2562 200 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ