สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพิชัย

4,799

160

0

689

849

849

35

103

0

711

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 22 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 22 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 23 กรกฎาคม 2562 13 0 0 10 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 26 กรกฎาคม 2562 13 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 31 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. กศน.ตำบลบ้านหม้อ 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 5 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. กศน.ตำบลบ้านหม้อ 5 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 6 สิงหาคม 2562 120 0 0 64 64 64 0 15 0 49 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 7 สิงหาคม 2562 51 0 0 40 40 40 0 13 0 27 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 19 19 19 0 9 0 10 รายชื่อ
17. กศน.ตำบลบ้านหม้อ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 44 44 44 0 2 0 42 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. กศน.ตำบลบ้านโคน 9 สิงหาคม 2562 150 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ทำการู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 12 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
28. กศน.ตำบลบ้านโคน 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ที่ทำการู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. กศน.ตำบลบ้านหม้อ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
38. กศน.ตำบลบ้านโคน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 45 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. กศน.ตำบลบ้านหม้อ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จำกัด 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 65 65 65 0 3 0 62 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 2 กันยายน 2562 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 5 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60. ห้องประชุม อบต.นายาง 5 กันยายน 2562 100 0 0 53 53 53 0 33 0 20 รายชื่อ
61. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 6 กันยายน 2562 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. หอประที่ว่าการอำเภอพิชัย 6 กันยายน 2562 160 160 0 0 160 160 0 0 0 160 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 6 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
64. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 ต.ไร่อ้อย 16 กันยายน 2562 50 0 0 19 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
70. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก 27 กันยายน 2562 60 0 0 35 35 35 35 0 0 0 รายชื่อ
81. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ