สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านโคก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านโคก

2,588

336

182

857

1,375

1,375

48

101

0

1,226

1. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 2 สิงหาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 6 สิงหาคม 2562 80 2 19 55 76 76 0 8 0 68 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 8 สิงหาคม 2562 80 0 13 62 75 75 0 8 0 67 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 13 สิงหาคม 2562 80 0 15 57 72 72 0 14 0 58 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 15 สิงหาคม 2562 80 2 17 56 75 75 0 6 0 69 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 20 สิงหาคม 2562 80 0 25 53 78 78 0 6 0 72 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 21 สิงหาคม 2562 80 2 25 45 72 72 0 3 0 69 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 22 สิงหาคม 2562 81 0 9 69 78 78 0 2 0 76 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 27 สิงหาคม 2562 80 1 1 18 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 2 กันยายน 2562 116 116 0 0 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 3 กันยายน 2562 80 0 12 64 76 76 0 4 0 72 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 4 กันยายน 2562 80 0 4 74 78 78 0 8 0 70 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 5 กันยายน 2562 80 0 10 65 75 75 0 12 0 63 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 10 กันยายน 2562 80 0 1 50 51 51 0 6 0 45 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 11 กันยายน 2562 176 114 16 3 133 133 0 9 0 124 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 12 กันยายน 2562 160 99 1 3 103 103 0 5 0 98 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 17 กันยายน 2562 80 0 11 62 73 73 0 8 0 65 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 19 กันยายน 2562 80 0 0 80 80 80 18 0 0 62 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 24 กันยายน 2562 80 0 3 26 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ